Deklaracja dostępności

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.teatrlalek.walbrzych.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2.10.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.10.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2.10.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Mrożkiewicz, kontakt@teatrlalek.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 666 73 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia głównego, na Małą Scenę (wejście od ul. Kopernika) oraz biur prowadzą schody.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak dostosowania schodów, korytarzy oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych.

Inne dostosowania

Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań dla osób z niepełnosprawnością. Brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na widowni brak wyznaczonych miejsc dla osób na wózkach.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy wejściu do Teatru od strony ul. J. Brzechwy znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Dostęp alternatywny

Teatr w sytuacjach szczególnych może zapewnić fizyczne wsparcie innej osoby (np. osobie na wózku inwalidzkim, słabowidzącej) po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na nr tel. 74 666 73 40 w dni robocze, w godz. 9.00-15.00, e-mail: [email protected]