TEATR ZATRUDNI AKTORA

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU ZATRUDNI AKTORA

PROPONUJEMY:

• zatrudnienie od sierpnia 2024 na minimum dwa kolejne sezony artystyczne

• możliwość realizacji dyplomu (dot. studentów ostatniego roku studiów aktorskich)

• pracę w zgranym i przyjaznym zespole aktorskim

• możliwość rozwoju zawodowego

• wszechstronną możliwość poznania środowiska artystyczno-teatralnego

• udział w polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych

OCZEKIWANIA:

• wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) na kierunku aktor, lalkarz

• umiejętność śpiewu

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:

dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli kandydat dysponuje linkiem/ trailerem do spektaklu/ produkcji z własnym udziałem, to taki materiał będzie mile widziany.

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowiskach proszone są o składanie CV (+ portfolio) w Sekretariacie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu:

osobiście lub drogą pocztową: ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych

mailowo: [email protected]

Termin przyjmowania CV upływa 10.06.2024r.

//////////////////////////////////////////////////////////////

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

//////////////////////////////////////////////////////////////

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu. ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: Janusz Malinowski, e-mail: [email protected] , tel. 601822371

Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego,

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Obserwujący

#pracaaktor #pracawteatrzelalek #pracawteatrze #teatrlalek #teatrwałbrzych #teatrlalkiiaktorawwałbrzychu #wałbrzych #pracawałbrzych