PRACA W TEATRZE

grafika z napisem

POSZUKUJEMY STOLARZA/ KONSTRUKTORA

/////////////////////////////////////

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu (do uzgodnienia)

Umowa: o pracę/ umowa zlecenie

Rozpoczęcie pracy: 1 kwietnia 2023 roku

🔴WYMAGANIA:

• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 1 rok

• komunikatywna znajomość języka polskiego (w przypadku kandydatów z Ukrainy)

• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i dokładność, samodzielność

• sprawność fizyczna, ruchowa i manualna

• zaangażowanie i motywacja do pracy

🟠ZAKRES CZYNNOŚCI:

• umiejętność tworzenia form przestrzennych z różnych materiałów (sklejka, drewno, pianka itp.)

• umiejętność samodzielnego tworzenia prostych mechanizmów lalek i rekwizytów

• praca przy użyciu różnych technologii i materiałów

• praca przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych (elementy scenografii, rekwizyty, lalki oraz nietypowe mechanizmy)

• prace stolarskie

• umiejętność samodzielnego korzystania z urządzeń mechanicznych (wiertarka, szlifierka, tokarka itp.)

• umiejętność czytania projektów scenograficznych i rysunków technicznych

samodzielne, kreatywne i twórcze podejście do wykonywanej pracy i podejmowanych zadań

🟡OFERUJEMY:

1. pracę w Teatrze z wieloletnią tradycją

2. pracę w ciekawym, twórczym środowisku

3. stabilne warunki zatrudnienia

🟢WYMAGANE DOKUMENTY:

• CV

• prosimy również o przygotowanie do wglądu dokumentów poświadczających kwalifikacje (kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, zdobyte wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)

👉Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

👉Wymagane dokumenty, aplikację należy składać na adres mailowy: [email protected] lub w siedzibie Teatru ul. Jana Brzechwy 16 w Wałbrzychu w terminie do 15.03.2023r. W temacie wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

👉Osoba do kontaktu: Daria Ostrowska tel.: 74/666-73-42.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

👉Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

////////////////////////////////////////////

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: [email protected], tel. 601822371.

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym zgodnym celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji.

5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Source URL: https://teatrlalek.walbrzych.pl/aktualnosc/aktualnosci/1088-praca-w-teatrze